فرهنگ

فرهنگ و لباس

/post-4

در گذشته آداب و رسوم اقلیمی بیش از الان مورد توجه بود و هر اقلیم با توجه به شرایط فرهنگی و رسومی آن پوشش به خصوصی داشت;اما الان شرایط کمی متفاوت شده.فرهنگ غنی کشورمون هم همواره جایگاه مناسبی برای پوشش مردمانمون قرار داده;ولی در شرایط کنونی چه قدر تغییر کرده و در جهت درستی حرکت می کند؟