عینک

عینک مناسب فرم صورتت رو پیدا کن!

/post-12

سوال های زیادی پیرامون انتخاب فرم عینک میشود که رابطه زیادی به فرم و شکل صورتمان دارد!  در این مقاله با ارائه هر نوع از فرم صورت ها , فرم مناسب به همان شکل خدمتتان عرض خواهد شد.این فرم فرقی در طبی یا آفتابی بودن عینک ندارد.