دوستان باماهمراه باشین تایه سری نکات دررابطه با ست کفش باشلوار روبراتون بگیم که خیلی تاثیرداره توی استایلتون

1)بانیم بوت شلوار بیش ازاندازه کوتاه یابلند نپوشید

2)قدشلواربهتره تانزدیکی ساق نیم بوت باشه

3)شلوار نباید روی کفش پاشنه بلندرو بپوشونه

4)باکفش هاییکه بند مچ دارن، بهتره شلواری پوشیده شه که بابند دورمچ فاصله داشته باشه

5)باشلوارهای پارچه ای بوت بلند نپوشید

6)بوت ساق بلندو باشلوارهای گشاد نپوشید

7)باکفش های لوفر، شلواری که بیش ازحداندازه کوتاه باشه نپوشید